Árverés meghirdetés

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) tekintettel a meghosszabbított betárolási időszakra, a szeptemberi időjárásra, valamint a megnövekedett ügyféligényekre, a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban foglaltak szerint.

 

A kapacitás árverésen történő részvétel egyik feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az Árverési Szabályzatban mellékelt Regisztrációs adatlap c. dokumentum kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az Árverési Szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el. További feltétel az alább részletezett, az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattal együttesen szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre. A dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni az MFGT-t.
Regisztráció
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre és az aukciót megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
a)    Az igénybejelentéshez minden kapacitás árverés alkalmával szükséges dokumentumok
Cégszerűen aláírt Regisztrációs adatlap (mellékelve), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és a Földgáztárolási mintaszerződés elfogadását.
30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott http://www.e-cegjegyzek.hu/) fordítása, másolatban.
b)           Az igénybejelentéshez az adott tárolói évben első kapacitás árverés alkalmával  szükséges dokumentumok
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.
Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata; vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya és ennek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata és utóbbi esetén az aláíró valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata magyarul vagy angolul (postai vagy e-mail üzenet útján).
Továbbá, amennyiben az előbbi dokumentumokat meghatalmazott írja alá a fentieken túl szükséges a meghatalmazott személy valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata is, a meghatalmazó cégjegyzésre jogosult személyre vonatkozó fenti szabályok mellett. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a meghatalmazott jogosult a regisztráció és / vagy az ajánlattétel során képviselni a kapacitásigénylőt.
A fentiekkel összhangban a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a b) pontban felsorolt dokumentumoknak a 2016/17-es tárolói évben a résztvevő által első kapacitás árverésre történő jelentkezés alkalmával, és az a) pontban felsorolt dokumentumok minden esetben (aukciónként) való megküldése. A résztvevő bármely, korábban (tárolói éven belül) benyújtott dokumentum tartalmi/formai (pl. aláírásra jogosult/meghatalmazott személyek köre, azonosító okmánya, céget érintő adatok) változása esetén legkésőbb a következő kapacitás árverésen történő részvételi szándékának jelzésekor az MFGT-t értesíteni, illetve az érintett dokumentumo(ka)t újra benyújtani köteles.
Amennyiben a résztvevő a szükséges (és aktualizált) dokumentumo(ka)t nem küldi be, vagy a változásokról elmulasztja tájékoztatni az MFGT-t, úgy a kapacitás árverésre történő regisztrációja az érintett dokumentum(ok) pótlásáig nem kerül elfogadásra. Továbbá a résztvevő az MFGT vagy harmadik személy, az előbbi tájékoztatás elmulasztásából, vagy annak hibás teljesítésből eredő mindennemű közvetett vagy közvetlen káráért teljes körűen felelős.
Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok (regisztráció) MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2016. szeptember 121. szerda 16:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Meghirdetett kapacitások
A meghirdetésre kerülő kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
¾     1 000 000 kWh nem megszakítható mobilkapacitás.
A meghirdetett csomagok darabszáma 2500 db.
Ajánlati időszak: a 2016/17-es tárolói év
A meghirdetés nem tartalmaz be- és kitárolási kapacitást, ezért a Rendszerhasználó felel a be- és kitároláshoz szükséges kapacitások lekötéséért. Az MFGT a jelen árverés keretében lekötött mobilkapacitás be- és kitárolásáért felelősséget, illetve ennek elvégzésére kötelezettséget nem vállal, az annak elmaradásából eredő mindennemű közvetett, közvetlen kárért kizárólag a Rendszerhasználó felel. A Rendszerhasználó a jelen árverés keretében lekötött mobilkapacitás be- és kitárolását a következők szerint igényelheti az MFGT-től:
A 2016/2017-es tárolói évre vonatkozó, az MFGT és a Rendszerhasználó között érvényes és hatályos szerződésben már lekötött be- és kitárolási kapacitások terhére, és/vagy
Az MFGT által meghirdetett választható szolgáltatások igénybevételével.
A fentieknek megfelelően, a szerződéses betárolási ciklus 2016. április 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2016. október 1-én 6:00 órakor fejeződik be. A szerződéses kitárolási ciklus pedig 2016. október 1-én 6:00 órakor kezdődik, és 2017. április 1-én 6:00 órakor fejeződik be.
Maximum ár: a Tarifarendelet szerinti Nem egyetemes célú árképlet szerinti ár.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.
Az árverés menete:
Az MFGT a kapacitás csomagok árverezésére az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2016.szeptember 21. szerda 16:00.
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával 2016. szeptember 22. csütörtök 09:00 óráig (GMT+1) fogadjuk be.
Ajánlati ár (HUF/kWh) 
Ajánlati mennyiség (csomagszám, max. 2500 db)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot.
A kapacitás árverés időpontja 2016. szeptember 22. csütörtök 09:00 óra, amikor az MFGT irodájában (1138 Budapest, Váci út 144-150.) közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az Árverési Szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 17:00 óráig e-mailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert földgáztárolási kapacitásokra az MFGT és az érvényes és eredményes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2016./XII. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az Árverés visszavonása esetén, az MFGT a résztvevők felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36 30-748-9971, e-mail: horvathh@mfgt.hu) és Meggyes Balázs (Tel: +36-30-718-9343, e-mail: meggyesb@mfgt.hu) értékesítési szakértőket keressék.
 
Budapest, 2016. szeptember
 
1 sz melléklet MFGT Árverési szabályzat II (16_I)_20160907.pdf
 
2 sz melléklet MFGT Földgáztárolási Csomag Szerződés_2016_2017_XII.pdf
 
Regisztrációs adatlap_XII.pdf